By Order of the Emperor
エンペラー・オーダー
ByOrderoftheEmperor-SDDE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật エンペラー・オーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Enperā Ōdā
 Tên Nhật (Dịch) Emperor Order
 Tên Hàn 엠페러오더
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 35011819
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.