FANDOM


Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
(りゅう)()(かい)(けん)()-バスター・ブレイダー
BusterBladertheDragonDestroyerSwordsman-SDMY-EN-C-1E
 Tên Việt Cự Đao Khách, Đồ Long Chiến Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
かいの
けん
し-バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
かい
の剣
けん
-バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū Hakai no Kenshi - Basutā Bureidā
 Tên Hàn 용파괴의 검사-버스터 블레이더
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 86240887
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.