FANDOM


Burner, Dragon Ruler of Sparks
(えん)(せい)(りゅう)-バーナー
BurnerDragonRulerofSparks
Nhóm liên quan Dragon Ruler
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1000/200
Mã số 53797637
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ lá này VÀ 1 quái thú Loại-Dragon hoặc HỎA; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blaster, Dragon Ruler of Infernos" từ Bộ bài của bạn. Nó không thể tấn công trong lượt này. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Burner, Dragon Ruler of Sparks" một lần trong lượt.
English Description
You can discard this card AND 1 Dragon-Type or FIRE monster; Special Summon 1 "Blaster, Dragon Ruler of Infernos" from your Deck. It cannot attack this turn. You can only use the effect of "Burner, Dragon Ruler of Sparks" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.