FANDOM


Burden of the Mighty
(きょう)(しゃ)()(つう)
BurdenoftheMighty
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 44947065
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển giảm 100 ATK x Cấp sao của nó.
English Description
Each face-up monster your opponent controls loses 100 ATK × its own Level.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.