FANDOM


Bunilla
バニーラ
Bunilla-PHSW-EN-C-1E
 Tên Việt Thỏ Con
 Tên Nhật バニーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Banīra
 Tên Hàn 바니라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 150 / 2050
 Mã số 69380702
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.