Bujinunity
ぶ神じん集しゅう結けつ
Bujinunity-LVAL-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 33611061
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không điều khiển lá bài nào khác và có ít nhất lá bài khác trên tay bạn: Xáo trộn tất cả các quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior từ Mộ bài của bạn vào Bộ bài chính (tối thiểu 1), và nếu vậy, đưa bài từ trên tay xuống Mộ bài (tối thiểu 1), sau đó bạn có thể lấy thêm tối đa 3 quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior với tên khác nhau từ Bộ bài Chính lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bujinunity" mỗi lượt.
English Description
If you control no other cards and have at least 1 other card in your hand: Shuffle all Beast-Warrior-Type "Bujin" monsters from your Graveyard into the Deck (min. 1), and if you do, send your entire hand to the Graveyard (min. 1), then you can add up to 3 Beast-Warrior-Type "Bujin" monsters with different names from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bujinunity" per turn.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.