FANDOM


Bujintervention
ぶ神じん決けっ戦せん
Bujintervention-PRIO-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 55599882
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Bujin" trên sân; quái thú đó sẽ có hiệu ứng sau cho đến khi hết lượt này. Mỗi lần quái thú đó tiêu diệt một quái thú khác trong chiến đấu mà quái thú bị tiêu diệt có ATK hiện tại lớn hơn hoặc bằng ATK gốc của quái thú được chọn, và đưa nó xuống Mộ bài: Trục xuất quái thú đã bị tiêu diệt, và nếu làm vậy, trục xuất tất cả các quái thú có cùng tên với quái thú bị tiêu diệt ở trong Mộ từ trên tay, Bộ bài Chính, Bộ bài Phụ và Mộ bài của đối phương.
English Description
Target 1 "Bujin" monster on the field; apply this effect to it for the rest of this turn. Each time it destroys a monster by battle whose current ATK is greater than or equal to the targeted monster's original ATK, and sends it to the Graveyard: Banish the destroyed monster, and if you do, banish all monsters from your opponent's hand, Main Deck, Extra Deck, and Graveyard with the same name that the destroyed monster had in the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.