FANDOM


Bujintei Tsukuyomi
武ぶ神じん帝てい-ツクヨミ
Bujintei-Tsukuyomi-PR13-EN219-73289035
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/2300
Mã số 73289035
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao Hệ Quang
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; đưa toàn bộ bài trên tay bạn xuống Mộ bài (ít nhất 1), và nếu làm vậy, rút 2 lá bài. Khi lá bài này đã được bạn điều khiển trong khi có mặt-ngửa rời sân vì hiệu ứng bài của đối phương: Bạn có thể chọn các quái thú "Bujin" Cấp 4 Loại-Beast-Warrior trong Mộ bài của bạn ứng với số Nguyên liệu Xyz của lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".
English Description
2 Level 4 LIGHT monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send your entire hand to the Graveyard (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior-Type "Bujin" monsters in your Graveyard, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.