FANDOM


Bujintei Susanowo
武ぶ神じん帝てい-スサノヲ
Bujintei-Susanowo
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1600
Mã số 75840616
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao "Bujin"
Lá bài này có thể tấn công tất cả quái vật đối phương điều khiển trong một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 quái thú "Bujin" từ Bộ bài chính của bạn, và sau đó lấy nó lên tay bạn hoặc gửi xuống Mộ bài. Bạn chỉ có thể điều khiển "Bujintei Susanowo".
English Description
2 Level 4 "Bujin" monsters
This card can attack all monsters your opponent controls once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; take 1 "Bujin" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the Graveyard. You can only control 1 "Bujintei Susanowo".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.