FANDOM


Bujintei Kagutsuchi
武ぶ神じん帝てい―カグツチ
Bujintei Kagutsuchi
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 01855932
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao Loại Beast-Warrior
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Đưa 5 lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn xuống Mộ bài (hoặc toàn bộ nếu còn ít hơn 5 lá bài), lá bài này tăng 100 ATK cho mỗi lá bài "Bujin" được đưa xuống mộ bởi hiệu ứng này. Nếu có các quái thú "Bujin" Loại Beast-Warrior bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này thay vì để các quái thú đó bị tiêu diệt. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Kagutsuchi".
English Description
2 Level 4 Beast-Warrior-Type monsters
When this card is Xyz Summoned: Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard (or your entire Deck, if less than 5), also this card gains 100 ATK for each "Bujin" card sent to the Graveyard by this effect. If a "Bujin" Beast-Warrior-Type monster(s) you control would be destroyed by battle or by card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. You can only control 1 "Bujintei Kagutsuchi".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.