FANDOM


Bujinki Amaterasu
()(じん)()-アマテラス
BujinkiAmaterasu-PRIO-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じん
き-アマテラス
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
-アマテラス
 Tên Nhật (rōmaji) Bujinki - Amaterasu
 Tên Hàn 무사신희-아마테라스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2500
 Mã số 68618157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.