Bujingi Wolf
武ぶ神じん器ぎ-タルタ
BujingiWolf-JOTL-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1100/2000
Mã số 32202803
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Các quái thú Loại Beast , Beast-Warrior, và Winged Beast mà bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu
English Description
Other Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast-Type monsters you control cannot be destroyed by battle.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.