FANDOM


Bujingi Warg
BujingiWarg-JOTL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1200/1900
Mã số 80555062
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này ở Thế Thủ mặt-ngửa, những quái thú "Bujin" khác mà bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi các hiệu ứng bài.
English Description
While this card is in face-up Defense Position, other "Bujin" monsters you control cannot be destroyed by card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.