FANDOM


Bujingi Turtle
武ぶ神じん器ぎ-ヘツカ
Bujingi Turtle
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1700/1200
Mã số 05818294
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên, nếu một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt tác động tới một quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể trục xuất lá bài này khỏi Mộ bài của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
English Description
During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Bujin" monster you control (except during the Damage Step): You can banish this card from your Graveyard; negate that effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.