Bujingi Swallow
武ぶ神じん器ぎーヤツカ
BujingiSwallow-LVAL-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1700/800
Mã số 86868952
Loại Hiệu ứng Ignition,Condition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn xuống Mộ bài, rồi chọn 1 quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển; quái thú đó có thể tấn công 2 lần tại lượt này. Những quái thú khác không thể tấn công trong khi bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. Other monsters cannot attack during the turn you activate this effect.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.