Bujingi Peacock
武ぶ神じん器ぎ-ヤサカニ
BujingiPeacock-LVAL-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1800/700
Mã số 50474354
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính 2 của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn xuống Mộ bài; sau đó lấy 1 quái thú "Bujin" từ Bộ bài chính của bạn lên tay. Bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc các hiệu ứng tại lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ các lá bài "Bujin". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Peacock" một lần mỗi lượt.
English Description
During your Main Phase 2: You can send this card from your hand to the Graveyard; add 1 "Bujin" monster from your Deck to your hand. You cannot activate cards or effects the turn you activate this effect, except "Bujin" cards. You can only use the effect of "Bujingi Peacock" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.