FANDOM


Bujingi Ophidian
武ぶ神じん器ぎ-オロチ
BujingiOphidian-JOTL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1700/500
Mã số 94096616
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ trên tay bạn xuống Mộ bài, sau đó chọn 1 quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển; quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối phương tại lượt này.
English Description
During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; it can attack your opponent directly this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.