Bujingi Fox
()(じん)()ーオキツ
BujingiFox-LVAL-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 200/2100
Mã số 23857661
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lượt của đôi bên: Bạn có thể trục xuất lá bài này khỏi Mộ bài của bạn và đưa 1 quái thú "Bujin" từ tay bạn vào Mộ bài; bạn không phải nhận bất kì thiệt hại nào vào lượt này.
English Description
During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Bujin" monster from your hand to the Graveyard; you take no damage this turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.