FANDOM


Bujingi Crane
武ぶ神じん器ぎ-ハバキリ
BujingiCrane-JOTL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1600/300
Mã số 68601507
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong khi tính thiệt hại (vào lượt của đôi bên), nếu một quái thú "Bujin Loại-Beast-Warrior mà bạn điều khiển chiến đấu với một quái thú đối phương: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn vào Mộ bài; điểm ATK của quái thú của bạn tăng gấp đôi so với điểm ATK gốc của nó, hiệu ứng này chỉ diễn ra trong quá trình tính toán thiệt hại.
English Description
During damage calculation (in either player's turn), if a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; the ATK of your monster becomes double its original ATK, during that damage calculation only.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.