Bujinfidel
ぶ神じん逐やらい
Bujinfidel-JOTL-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 66727115
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 1 quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior, sau đó chọn 1 quái thú "Bujin" có tên khác trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.
English Description
Tribute 1 Beast-Warrior-Type "Bujin" monster, then target 1 "Bujin" monster with a different name in your Graveyard; Special Summon that target.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.