FANDOM


Bujincident
武ぶ神じん隠かくれ
Bujincident-PRIO-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 11221418
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 Quái thú Xyz "Bujin" bạn điều khiển; loại ra ngoài quái thú đó, và nếu làm vậy, đưa về tất cả quái thủ trên sân lên tay. Cho tới Lượt kết thúc thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt, mỗi người chơi không thể Triệu hồi các quái thú cũng như không phải nhận thiệt hại (nhưng có thể Úp bài Bình thường). Trong Lượt Kết thúc thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Bujin" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã bị loại ra ngoài bởi hiệu ứng này, và nếu làm thế, gắn mục tiêu đó vào Quái thú Xyz như là một Nguyên liệu Xyz.
English Description
Target 1 "Bujin" Xyz Monster you control; banish it, and if you do, return all monsters on the field to the hand. Until your 2nd End Phase after activation, neither player can Summon monsters nor take damage (but can Normal Set). During your 2nd End Phase after activation: Target 1 "Bujin" monster in your Graveyard; Special Summon the monster banished by this effect, and if you do, attach that target to it as an Xyz Material.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.