Bujincarnation
ぶ神じん降こう臨りん
Bujincarnation-JOTL-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 73906480
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn 1 quái thú "Bujin" trong Mộ bài của bạn và 1 quái thú Bujin đã bị loại ra ngoài; Triệu hồi Đặc biệt cả 2. Chúng không thể được dùng làm Nguyên liệu Xyz cho một cuộc Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của một quái thú Loại Beast, Beast-Warrior, hoặc Winged Beast.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters: Target 1 "Bujin" monster in your Graveyard and 1 of your banished "Bujin" monsters; Special Summon both targets. They cannot be used as Xyz Materials for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.