FANDOM


Bujin Yamato
武ぶ神じん-ヤマト
BujinYamato-JOTL-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 32339440
Loại Hiệu ứng Trigger, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong Lượt Kết thúc: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Bujin" từ Bộ bài chính của bạn lên tay, rồi đưa 1 lá bài từ tay bạn xuống Mộ bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujin Yamato".
English Description
Once per turn, during your End Phase: You can add 1 "Bujin" monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the Graveyard. You can only control 1 "Bujin Yamato".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.