FANDOM


Bujin Regalia - The Sword
剣けん現げんする武ぶ神
BujinRegaliaTheSword-JOTL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 30338466
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
Chọn 1 quái thú "Bujin" trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay bạn.
● Chọn 1 quái thú "Bujin" đã bị loại ra ngoài; đưa nó vào Mộ bài.
English Description
Activate 1 of these effects.
● Target 1 "Bujin" monster in your Graveyard; add that target to your hand.
● Target 1 of your banished "Bujin" monsters; send that target to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.