Bujin Regalia - The Mirror
鏡きょう鳴めいする武ぶ神
BujinRegaliaTheMirror-SHSP-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 35183853
Mô tả Hiệu ứng
Khi bắt đầu Lượt Chính 1 của bạn, nếu đối phương điều khiển nhiều quái thú hơn bạn và bạn điều khiển một quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior: Cho tới khi kết thúc lượt kế tiếp của đối phương, các Bài Bẫy/Bài Phép và các hiệu ứng của chúng không thể được kích hoạt.
English Description
At the start of your Main Phase 1, if your opponent controls more monsters than you do and you control a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster: Until the end of your opponent's next turn, Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.