FANDOM


Bujin Regalia - The Jewel
璽じ律りつする武ぶ神
BujinRegaliaTheJewel-LVAL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 63049052
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz Đẳng cấp 4 mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú đó. Nó tăng 300 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được gắn vào. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú với hiệu ứng này. Bạn có thể gắn 1 quái thú "Bujin" từ trên tay bạn vào quái thú được trang bị như là một Nguyên liệu Xyz.
English Description
Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; equip this card to that target. It gains 300 ATK for each Xyz Material attached to it. Once per turn, while this card is equipped to a monster by this effect: You can attach 1 "Bujin" monster from your hand to the equipped monster as an Xyz Material.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.