Bujin Mikazuchi
武ぶ神じん-ミカヅチ
BujinMikazuchi-SHSP-EN-UR-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1900/1500
Mã số 53678698
Loại Hiệu ứng Trigger, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài và được đưa xuống Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Một lần mỗi lượt, trong Lượt Kết thúc, nếu có quái thú "Bujin" được đưa từ trên tay bạn xuống Mộ bài tại lượt này trong khi bạn đã điều khiển lá bài mặt-ngửa này: Bạn có thể lấy 1 lá Bài Phép/Bẫy "Buji" từ Bộ bài chính của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujin Mikazuchi".
English Description
When a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster(s) you control is destroyed by battle or by card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the End Phase, if a "Bujin" monster(s) was sent from your hand to your Graveyard this turn while you controlled this face-up card: You can add 1 "Bujin" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can only control 1 "Bujin Mikazuchi".


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.