FANDOM


Bubble Illusion
バブルイリュージョン
BubbleIllusion
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 80075749
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này khi có "Elemental HERO Bubbleman" ngửa-mặt ở trên sân chơi của bạn. Trong lượt này, bạn có thể kích hoạt 1 bài Bẫy từ trên tay của bạn.
English Description
You can only activate this card while there is a face-up "Elemental HERO Bubbleman" on your side of the field. During this turn, you can activate 1 Trap Card from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.