FANDOM


Bubble Blaster
バブル・ショット
BubbleBlaster
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 53586134
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể trang bị lá bài này cho "Elemental HERO Bubbleman". Tăng điểm Tấn công của quái thú được trang bị lên 800 điểm. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị tiêu diệt bởi kết quả chiến đấu, tiêu diệt lá bài này thay thế cho quái thú được trang bị, và giảm Thiệt hại Chiến đấu gây ra cho người điều khiển quái thú được trang bị lá bài này về 0.
English Description
You can only equip this card to "Elemental HERO Bubbleman". Increase the ATK of the equipped monster by 800 points. If the equipped monster would be destroyed as a result of battle, destroy this card instead, and make the Battle Damage to the controller of the equipped monster 0.
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.