FANDOM


Bri Synchron
ブライ・シンクロン
300px-BriSynchron-DP10-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 1500/1100
Mã số 52840598
Loại Hiệu ứng Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống mộ để làm Nguyên liệu Đồng bộ, cho đến Lượt kết thúc của lượt này, Quái thú Đồng bộ sử dụng lá bài này làm nguyên liệu tăng 600 ATK nhưng Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.
English Description
If this card is sent to the Graveyard as a Synchro Material Monster, until the End Phase of this turn, the Synchro Monster that used this card as a Synchro Material Monster gains 600 ATK but its effects are negated.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.