FANDOM


Breath of Light
(かみ)()(ぶき)
BreathofLight-WP11-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
かみの
ぶき
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の息
ぶき
 Tên Nhật (rōmaji) Kami no Ibuki
 Tên Nhật (Dịch) Breath of God
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 20101223
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.