Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Break the Destiny
ブレイク・ザ・デステニー
 Tên Việt Phá Vỡ Vận Mệnh
 Tên Nhật ブレイク・ザ・デステニー
 Tên Nhật (rōmaji) Bureiku Za Desutenī
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement