FANDOM


Break Away
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Trong Giai đoạn Chiến đấu của đối thủ: Gửi 1 Bài Phép từ tay bạn vào Mộ; kết thúc Giai đoạn Chiến đấu, sau đó các quái thú hiện ngửa mặt trên sân bị phủ nhận hiệu ứng cho đến hết lượt này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Break Away During the Battle Phase: Send 1 Spell Card from your hand to the Graveyard; end the Battle Phase, and if you do, all monsters currently on the field have their effects negated until the end of this turn.
Nhật (けつ)(べつ) ①:自分・相手のバトルフェイズに手札の魔法カード1枚を墓地へ送って発動できる。そのバトルフェイズを終了し、フィールドの全てのモンスターの効果はターン終了時まで無効化される。
Ketsubetsu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.