FANDOM


Break Away
(けつ)(べつ)
BreakAway-MP18-EN-C-1E
 Tên Việt Phút Biệt Ly
 Tên Nhật (Kana)
けつ
べつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
けつ
べつ
 Tên Nhật (rōmaji) Ketsubetsu
 Tên Hàn 결별
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 09852718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.