FANDOM


Break! Draw!
ブレイク・ドロー
BreakDraw-AP04-EN-SR-UE
 Tên Nhật ブレイク・ドロー
 Tên Nhật (rōmaji) Bureiku Dorō
 Tên Nhật (Dịch) Break Draw
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 63851864
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.