FANDOM


Brain Control
 • Nhật:
  せん
  のう
  -ブレイン・コントロール
 • Kana:
  せん
  のう-ブレイン・コントロール
 • Romaji: Sennō - Burein Kontorōru
 • Việt: Tẩy Não
Khác:
Brainwashing - Brain Control
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Điều khiển một quái thú địch thủ trong một lượt bằng cách tẩy não nó trở thành đồng minh.


Nguồn Viz Media: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt đối thủ điều khiển; lấy quyền điều khiển của mục tiêu đó cho đến Giai đoạn Kết thúc.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Brain Control Control an enemy monster for one turn by brainwashing it into an ally.
Nhật (せん)(のう)-ブレイン・コントロール 敵モンスター1体を洗脳し1ターンだけ味方にし操ることができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.