Brain Control
 • Nhật:
  せん
  のう
  ~ブレイン・コントロール
 • Kana:
  せん
  のう~ブレイン・コントロール
 • Romaji: Sennō ~ Burein Kontorōru
 • Việt: Tẩy Não
Khác:
Brainwashing - Brain Control
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt đối thủ điều khiển; lấy quyền điều khiển của mục tiêu đó cho đến Giai đoạn Kết thúc.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Brain Control Control an enemy monster for one turn by brainwashing it into an ally.
Nhật (せん)(のう)-ブレイン・コントロール 敵モンスター1体を洗脳し1ターンだけ味方にし操ることができる。
Sennō - Burein Kontorōru

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.