FANDOM


Brain Control
(せん)(のう)-ブレインコントロール
BrainControl-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Tẩy Não
 Tên Nhật (Kana)
せん
のう-ブレインコントロール
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
のう
-ブレインコントロール
 Tên Nhật (rōmaji) Sennō - Burein Kontorōru
 Tên Nhật (Dịch) Brainwashing - Brain Control
 Tên Hàn 세뇌-브레인 컨트롤-
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87910978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.