FANDOM


Bottomless Trap Hole
  • Nhật: 奈落の落とし穴
  • Romaji: Naraku no Otoshiana
  • Việt: Pitfall of Naraka
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi đối thủ Triệu hồi một (số) quái thú với 1500 CÔNG hoặc cao hơn: Hủy (các) quái thú với 1500 CÔNG hoặc cao hơn đó, và nếu bạn làm thế, trục xuất nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Bottomless Trap Hole When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.