FANDOM


Borrelsword Dragon
ヴァレルソード・ドラゴン
BorrelswordDragon-CYHO-JP-UR
 Tên Việt Pháo Kiếm Long
 Tên Nhật ヴァレルソード・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Varerusōdo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Varrelsword Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Mã số 85289965
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.