FANDOM


Borrelguard Dragon
ヴァレルガード・ドラゴン
BorrelguardDragon-CP18-JP-SR
 Tên Việt Pháo Vệ Long
 Tên Nhật ヴァレルガード・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Varerugādo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Varrelguard Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Phải LM-Right, Dưới-Phải LM-BottomRight, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Mã số 68987122
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.