FANDOM


Borrelend Dragon
ヴァレルエンド・ドラゴン
BorrelendDragon-LGB1-JP-OP
 Tên Việt Tuyệt Diệt Pháo Long
 Tên Nhật ヴァレルエンド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Vareruendo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Varrelend Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 3500 / 5
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.