FANDOM


Borrel Refrigeration
  • Nhật: ヴァレル・レフリジェレーション
  • Romaji: Vareru Refurijerēshon
  • Việt: Pháo Đông Lạnh
Khác:
Varrel Refrigeration
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Hi sinh 1 quái thú "rokket" Cấp 3 trở xuống, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết "Borrel" bạn điều khiển; trang bị lá này vào nó. Nó tăng hiệu ứng này.
Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; lượt này, nó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Borrel Refrigeration Tribute 1 Level 3 or lower "rokket" monster, then target 1 "Borrel" Link Monster you control; equip this card to it. It gains this effect.
Once per turn (Quick Effect): You can target 1 monster you control; this turn, it cannot be destroyed by battle or card effects.
Nhật ①:自分フィールドのレベル3以下の「ヴァレット」モンスター1体をリリースし、自分フィールドの「ヴァレル」リンクモンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。装備モンスターは以下の効果を得る。●1ターンに1度、自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのカードは戦闘・効果では破壊されない。この効果は相手ターンでも発動できる。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.