FANDOM


Born from Draconis
  • Nhật: ボーン・フロム・ドラコニス
  • Romaji: Bōn furomu Dorakonisu
  • Việt: Khai Sinh từ Thiên Long Tinh
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Trục xuất tất cả quái thú "Cyber" từ sân và trong Mộ của bạn. Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber" Cấp 10 từ tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Born from Draconis Remove from play all "Cyber" monsters from your side of the field and in your Graveyard. Special Summon 1 Level 10 "Cyber" monster from your hand.
Nhật 自場と墓地のすべてのサイバーを除外することで手札LV10のサイバーを特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.