FANDOM


Boot-Up Soldier - Dread Dynamo
きどうへいしデッドリボルバー
BootUpSoldierDreadDynamo-SD10-EN-C-UE
Nhóm liên quan Gadget
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 0/2000
Mã số 13316346
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gadget", lá bài này tăng 2000 ATK.
English Description
While you control a "Gadget" monster, this card gains 2000 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.