FANDOMBooster SP: Tribe Force là một Gói Tăng cường Đặc biệt trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG). Gói này sẽ giúp bạn kiến tạo nên nhiều Kiểu xây dựng Bộ bài mới! Đây là gói mới nhất, chuyên dụng cho việc xây dựng Bộ bài! Gói bao gồm 3 dạng chính: dựa theo các dạng-Quái thú Dao động, Tế lễDung hợp, và Quái thú Đồng bộ cho từng loại Bộ bài hiện có.

Đặc trưng

Phân tích

Hình ảnh

Danh sách

Set number English name Japanese name Rarity Category
SPTR-JP001 Mayosenju Daibak ()(よう)(せん)(じゅう) 大刃禍是(ダイバカゼ) Secret Rare Pendulum Monster
SPTR-JP002 Yosenju Misak Super Rare Effect Monster
SPTR-JP003 Yosenju Kama 1 (よう)(せん)(じゅう) 鎌壱太刀(カマイタチ) Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP004 Yosenju Kama 2 (よう)(せん)(じゅう) 鎌弐太刀(カマニタチ) Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP005 Yosenju Kama 3 (よう)(せん)(じゅう) 鎌参太刀(カマミタチ) Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP006 Yosenju Shinchu L (よう)(せん)(じゅう) 左鎌神柱(サレンシンチュウ) Super Rare Pendulum Monster
SPTR-JP007 Yosenju Shinchu R (よう)(せん)(じゅう) 右鎌神柱(ウレンシンチュウ) Super Rare Pendulum Monster
SPTR-JP008 Yosen Training Grounds Common
Normal Parallel Rare
Continuous Spell Card
SPTR-JP009 Yosenjus' Secret Move (よう)(せん)(じゅう)()() Super Rare Counter Trap Card
SPTR-JP010 Shurit, Strategist of the Nekroz 影霊衣(ネクロス)(じゅつ)() シュリット Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP011 Great Sorcerer of the Nekroz Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP012 Exa, Enforcer of the Nekroz Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP013 Nekroz of Clausolas Common
Normal Parallel Rare
Ritual Monster
SPTR-JP014 Nekroz of Brionac Super Rare Ritual Monster
SPTR-JP015 Nekroz of Trishula Secret Rare Ritual Monster
SPTR-JP016 Nekroz of Unicore Common
Normal Parallel Rare
Ritual Monster
SPTR-JP017 Nekroz of Valkyrus Super Rare Ritual Monster
SPTR-JP018 Nekroz of Catastor Common
Normal Parallel Rare
Ritual Monster
SPTR-JP019 Nekroz of Decisive Armor Super Rare Ritual Monster
SPTR-JP020 Nekroz Mirror Common
Normal Parallel Rare
Ritual Spell Card
SPTR-JP021 Nekroz Kaleidoscope Super Rare Ritual Spell Card
SPTR-JP022 Ritual Beast Tamer Lara Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP023 Ritual Beast Tamer Elder Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP024 Ritual Beast Tamer Wen Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP025 Spiritual Beast Apelio Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP026 Spiritual Beast Pettlephin Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP027 Spiritual Beast Cannahawk Super Rare Effect Monster
SPTR-JP028 Ritual Beast Ulti-Apelio Super Rare Fusion Monster
SPTR-JP029 Ritual Beast Ulti-Pettlephin Super Rare Fusion Monster
SPTR-JP030 Ritual Beast Ulti-Cannahawk Secret Rare Fusion Monster
SPTR-JP031 Ritual Beast's Bond Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP032 Ritual Beast Steeds Super Rare Normal Trap Card
SPTR-JP033 Blackwing - Gale the Whirlwind BF(ブラックフェザー)(しっ)(ぷう)のゲイル Common
Normal Parallel Rare
Tuner monster
SPTR-JP034 Blackwing - Bora the Spear Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP035 Blackwing - Sirocco the Dawn Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP036 Blackwing - Blizzard the Far North Common
Normal Parallel Rare
Tuner monster
SPTR-JP037 Blackwing - Shura the Blue Flame Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP038 Blackwing - Kalut the Moon Shadow Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP039 Blackwing - Vayu the Emblem of Honor Common
Normal Parallel Rare
Tuner monster
SPTR-JP040 Blackwing - Kochi the Daybreak Common
Normal Parallel Rare
Tuner monster
SPTR-JP041 Blackwing - Zephyros the Elite Super Rare Effect Monster
SPTR-JP042 Blackwing Armor Master Common
Normal Parallel Rare
Synchro Monster
SPTR-JP043 Blackwing Armed Wing Common
Normal Parallel Rare
Synchro Monster
SPTR-JP044 Black Whirlwind Common
Normal Parallel Rare
Continuous Spell Card
SPTR-JP045 Manju of the Ten Thousand Hands Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP046 Necro Gardna Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP047 Armageddon Knight Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP048 Tragoedia Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP049 Battle Fader バトルフェーダー Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPTR-JP050 Effect Veiler エフェクト・ヴェーラー Super Rare Effect Monster
SPTR-JP051 Mystical Space Typhoon サイクロン Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP052 Reinforcement of the Army Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPTR-JP053 Burial from a Different Dimension ()()(げん)からの(まい)(そう) Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP054 Emergency Teleport (きん)(きゅう)テレポート Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPTR-JP055 Preparation of Rites Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPTR-JP056 Forbidden Lance (きん)じられた(せい)(そう) Super Rare Quick-Play Spell Card
SPTR-JP057 Royal Decree (おう)(きゅう)のお() Common
Normal Parallel Rare
Continuous Trap Card
SPTR-JP058 Call of the Haunted リビングデッドの()(ごえ) Common
Normal Parallel Rare
Continuous Trap Card
SPTR-JP059 Torrential Tribute (げき)(りゅう)(そう) Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
SPTR-JP060 Icarus Attack Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.