FANDOM


Book of Eclipse
皆既日蝕の書
BookofEclipse
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 35480699
Mô tả Hiệu ứng
Chuyển tất cả quái thú mặt-ngửa trên sân sang Thế Thủ mặt-úp. Vào Lượt Kết thúc, lật tất cả quái thú Thế Thủ mặt-úp đối phương điều khiển sang mặt-ngửa, và đối phương rút 1 lá bài ứng với mỗi lá.
English Description
Change all face-up monsters on the field to face-down Defense Position. During the End Phase, flip all face-down Defense Position monsters your opponent controls face-up, and your opponent draws 1 card for each.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.