FANDOM


Blue Duston
ブルー・ダストン
BlueDuston
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 40217358
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Trigger, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp, Đồng bộ, hoặc Xyz để Triệu hồi. Khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, nó không thể dùng để Hi sinh. Khi lá này trên sân bị hủy: Loại ra ngoài 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay người điều khiển. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Blue Duston" mặt-ngửa.
English Description
Cannot be used as a Fusion, Synchro, or Xyz Material for a Summon. While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. When this card on the field is destroyed: Banish 1 random card from the controller's hand, face-down, until the next turn's Standby Phase. You can only control 1 face-up "Blue Duston".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.