FANDOM


Block Attack
 • Nhật:
  こう
  げき
  ふう
 • Kana:
  こう
  げき
  ふうじ
 • Romaji: Kōgeki Fūji
 • Việt: Phong Ấn Tấn Công
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Chọn 1 quái thú Thế Công ngửa-mặt trên sân của đối thủ và chuyển nó về Thế Thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Block Attack Select 1 face-up Attack Position monster on your opponent's side of the field and change it to Defense Position.
Nhật 相手場の攻撃表示モンスター1体を守備表示にする

Hình ảnh khác


 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.