FANDOM


Block Attack
 • Nhật:
  こう
  げき
  ふう
 • Kana:
  こう
  げき
  ふうじ
 • Romaji: Kōgeki Fūji
 • Việt: Phong Ấn Tấn Công
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn 1 quái thú ngửa-mặt Thế Công trên sân của đối thủ và chuyển nó về Thế Thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Block Attack Select 1 face-up Attack Position monster on your opponent's side of the field and change it to Defense Position.
Nhật 指定した相手のモンスター1体は守備表示になる。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.